Consell Escolar

Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació en el control i la gestió del centre dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.

Composició:

Després de l’última renovació del Consell Escolar, la seva composició actual és la següent:

 • Sector Mares i Pares: Laura Catena, Anna Rosell, Amparo Palacios, Núria Ibars i Andrés Céspedes (representant de l’AMPA)
 • Sector Mestres: Ana Elvira Sánchez, Isabel Fontcuberta, Gemma Pariente, Meritxell Vilalta i Elisa Lecina
 • Sector PAS (Administració i Serveis): Aïda Pedra
 • Representant de l’Ajuntament: Carme Méndez
 • Equip Directiu: Sergio Prieto, Gisela Alcázar i Patrícia Fuentes

Hi ha les següents comissions de treball:

 • Comissió Permanent: Sergio Prieto, Gisela Alcázar, Patrícia Fuentes, Gemma Pariente, Anna Rosell i Andrés Céspedes.
 • Comissió Convivència, igualtat i gènere: Sergio Prieto, Gisela Alcázar, Patrícia Fuentes, Isabel Fontcuberta, Ana Elvira Sánchez, Amparo Palacios i Laura Catena.
 • Comissió Menjador: Sergio Prieto, Sergi Alemany (coordinador menjador), Aïda Pedra, Elisa Lecina, Núria Ibars i Amparo Palacios.
 • Comissió Econòmica la formaran: Sergio Prieto, Patrícia Fuentes, Meritxell Vilalta, Carme Méndez (repr.Ajuntament) i Laura Catena.

Atribucions:

Les atribucions del Consell són:

 1. Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte educatiu, sens prejudici de les competències del Claustre de professors, en relació amb la planificació i organització docent.
 2. Elaborar informes, a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i sobre aquells altres aspectes relacionats amb l’activitat d’aquest.
 3. Participar en el procés d’admissió d’alumnes i vetllar perquè es realitzi amb subjecció al que estableix aquesta Llei i disposicions que la desenvolupin.
 4. Aprovar el reglament de règim interior del centre.
 5. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè aquestes s’atinguin a la normativa vigent.
 6. Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació.
 7.  Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar.
 8. Proposar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb altres centres, entitats i organismes.
 9. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació que del centre realitzi l’Administració educativa.
 10. Ser informat de la proposta a l’Administració educativa del nomenament i cessament dels membres de l’equip directiu.
 11. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre.
 12. Qualsevol altres que li atribueixin l’Administració educativa.

  Darrers resums del Consell Escolar:

  2018

  Resum Consell Escolar 29-01-2018