Normativa extraescolars

AFA ESCOLA LES ACÀCIES
NORMATIVA EXTRAESCOLARS CURS 2018/2019

Aprovat - Assemblea 27 setembre 2018

Cal entendre aquesta normativa com una eina que ha de servir per regular tots els àmbits de les
activitats extraescolars així com garantir el bon funcionament i la convivència entre alumnes,
monitors, pares, mares, AFA i empreses organitzadores de les activitats.

GESTIÓ
La gestió organitzativa de totes les activitats extraescolars és funció de la Comissió
d’Extraescolars de l’AFA.
La gestió econòmica queda a càrrec de cada proveïdor.
El correu per contactar amb aquesta Comissió per a qualsevol tema relacionat amb les activitats
extraescolars és: extraescolars.acacies@gmail.com
Les activitats extraescolars són realitzades per diferents empreses escollides per la Comissió
d'Extraescolars de l'AFA, escoltades les diferents demandes de les famílies de l’escola.
No cal ser soci de l’AFA per gaudir de les activitats extraescolars. El preu de les activitats
s’incrementa en 10€ en el cas de no ser-ne socis.
L’AFA es reserva el dret de modificar horaris, dies i espais, així com de no tirar endavant una
activitat per manca de nens/es.

CALENDARI
Les activitats extraescolars segueixen el calendari escolar. L’inici s’ajusta, en la mesura del
possible, a l’inici del curs. Les activitats finalitzen coincidint amb el darrer dia de curs.
Des de la Comissió oferim als proveïdors la possibilitat d’organitzar durant el curs portes
obertes. A final de curs s’organitza una exhibició de cada activitat per compartir amb les famílies
les diverses activitats.
Cada proveïdor, d’acord amb la Comissió d’Extraescolars i amb el previ consentiment de la
Junta de l’AFA i de l’escola, pot organitzar activitats complementàries que seran informades a
les famílies.

INSCRIPCIONS
Per realitzar la inscripció es disposa d’un formulari de preinscripció en línia. Des de la Comissió
es facilita l’enllaç a les famílies i també està accessible des del blog de l’AFA:

http://ampa.escolalesacacies.cat

L’AFA s’encarrega de fer arribar a les diferents empreses proveïdores d’extraescolars totes les
dades facilitades que siguin necessàries per a la gestió de les activitats.
Des de la Comissió d’Extraescolars es donarà resposta a totes les preinscripcions rebudes.
Del període de preinscripció per a les activitats extraescolars, se’n fa oportuna difusió a través
dels canals de comunicació de l’escola i de l’AFA.

PERMANÈNCIA
Cada activitat té un nombre mínim i màxim d’alumnes per poder tirar-la endavant. En cap cas es
pot garantir la posada en marxa d’una activitat que no compleixi amb el nombre mínim.
Si el nombre d’inscrits supera el nombre màxim previst per cada activitat s’obre llista d’espera,
per estricte ordre d’inscripció.

ALTES
Entre els dies 1 i 20 de cada mes, ambdós inclosos, el formulari de preinscripció en línia estarà
actiu per rebre noves altes. Un cop confirmada la plaça a la família per part de la Comissió, el
nen o nena comença el primer dia de l’activitat el mes següent a l’alta.
Un cop començat el curs la Comissió es reserva el dret a no acceptar noves altes, tot i haver
places disponibles, a petició del proveïdor responsable.

BAIXES
Les baixes s’efectuen mensualment .
Les baixes s’hauran de comunicar entre el dia 1 i 20 de cada mes, ambdós inclosos. Aquest curs
hi haurà un formulari per demanar les baixes. Entretant no estigui actiu cal fer-ho per escrit
mitjançant el correu electrònic a extraescolars.acacies@gmail.com
Un cop confirmada la baixa a la família per part de la Comissió aquesta es fa efectiva al mes
següent.

PROVES
Els alumnes tenen dret a realitzar un dia de prova a les activitats en les quals no hi hagi llista
d’espera. Per poder fer la prova, s’ha de comunicar a la Comissió d’Extraescolars, enviant un
mail a extraescolars.acacies@gmail.com
Per al bon desenvolupament de les activitats extraescolars les proves es duen a terme del 5 al
15 de cada mes.
El monitoratge de cada activitat no és el responsable d’autoritzar cap prova sense el
coneixement de la Comissió d’Extraescolars.

PUNTUALITAT
Es prega puntualitat en la recollida dels nens un cop acabada l’activitat extraescolar. Els
monitors estan contractats dintre d’una franja horària i el no compliment reiteratiu d’aquest horari
pot ser motiu d’expulsió de l’activitat sense poder inscriure’s a cap altra.
Per tal de garantir el bon funcionament de les activitats extraescolars, no es permet ni l’entrada
ni la sortida de l’activitat fora de l’horari establert.

ABSÈNCIES
Si per causes alienes a l’AMPA el/la nen/a no pot assistir a l’activitat se segueix abonant el rebut
corresponent.
Únicament i exclusivament es farà l’excepció quan hi ha una malaltia greu de, com a mínim, un
mes de durada i/o hospitalització. En aquest cas es manté la plaça i no es cobra l’activitat durant
el temps de baixa.

QUOTES
La quota és mensual i el cobrament es gestiona per part de cada proveïdor.
Algunes activitats poden tenir en el primer rebut un recàrrec en concepte d’assegurança o
matrícula, la qual cosa s’especifica en el formulari de preinscripció.
La gestió dels impagaments va a càrrec de cada proveïdor. En qualsevol cas, l’impagament de
dues quotes d’una activitat extraescolar dona dret a la Comissió a no permetre l’alta a cap altra
activitat.

NORMES DE COMPORTAMENT
En cas que el nen o nena tingui un comportament inadequat, com pot ser faltar al respecte als
responsables de desenvolupar l’activitat i/o a la resta de companys/es, fer un mal ús del material
i/o de l’espai de l’activitat, o qualsevol altra cosa que no permeti desenvolupar l’activitat
correctament en detriment de la resta d’alumnes, la Comissió es posa en contacte amb la família
per comunicar aquesta situació. En cas que l’actitud no millori, i després de parlar-ho amb un
representant de l’AFA i la Direcció del centre, el nen o nena pot ser expulsat de l’activitat.

MONITORATGE
La Comissió d’Extraescolars compta amb monitoratge de suport contractat per l’AFA i és qui
s’encarrega d’estar cada tarda a l’escola, en l’horari en què es realitzen les activitats
extraescolars, i vetllar pel seu bon funcionament. Aquest personal no és responsable de cap
gestió administrativa.
Els monitors i/o coordinadors de les activitats extraescolars tampoc són responsables de cap
tipus de gestió administrativa, ni altes, ni baixes, ni absències temporals per malaltia, ni
confirmar proves, etc.

TRASPÀS ESCOLA - ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
* Els nens i nenes d'infantil de P3 són recollits pels monitors de les activitats a l'aula.
* Els nens i nenes d'infantil de P4 i P5, així com a primària els de 1r durant el primer trimestre,
són portats per les mestres al pati on els recullen els monitors de les activitats a les quals estan
apuntats.
* Els nens i nenes de primària, els de 1r a partir del segon trimestre, es dirigeixen als espais
corresponents a les activitats a les quals estan apuntats on els esperen els monitors.

GRUP DE TABALS (ATABALATS)
En l’activitat de Percussió/Tabals (Atabalats) les places son limitades. Tenen preferència els
nens/pares que han participat en l’activitat en cursos anteriors. També tenen preferència els
nens/pares que han estat apuntats a la llista d'espera l'any anterior.
Si les sol·licituds superen les places disponibles s’intentarà demanar un altre monitor.
Si no es possible, les places seran assignades mantenint els criteris de preferència i després per
ordre d'entrega d'inscripció, i els nens/pares que no entrin s'afegiran a la llista d’espera amb la
qual es cobriran les baixes en rigorós ordre.
Tots els nens que participin a les sortides del grup de Percussió sempre han d’anar
acompanyats per un adult.

Barcelona, setembre de 2018

(*) Les famílies que apuntin als seus fills a alguna activitat extraescolar, accepten les
normes exposades i es comprometen a complir-les.

 

NORMATIVA EXTRAESCOLARS CURS 2018_2019